redundant

63 teksty – auto­rem jest re­dun­dant.

uważaj, co do siebie mówisz, bo może się oka­zać, że słuchasz. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 26 lipca 2010, 12:30

Miarą przy­jaźni może być, jak łat­wo przyz­na­jemy się przy­jacielo­wi do po­rażek, czy­li na ile wie­rzy­my, że będzie nas kochał po­mimo ich. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 23 czerwca 2010, 23:18

Nie mogę już na­wet złapać się za myśl.
Muszą być spa­niko­wane tą pus­tką, sko­ro tak uciekają. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 20 czerwca 2010, 13:37

Emoc­je na huśtawce.

Góra...
Dół...
Góra...
Dół...

Rów Mariański.

Gdy od­po­wied­nia oso­ba po­da rękę, 10911 metrów to pi­kuś.

Góra... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 17 czerwca 2010, 22:20

og­rzać się w ciep­le dru­giej osoby..
wykąpać w po­całun­ku czułych słów..
.. te­go pragnę. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 14 czerwca 2010, 19:11

A gdy­by swo­je bo­gac­two oce­niać po ilościach spełnionych pot­rzeb życiowych,
a nie nies­pełnionych marzeń i zachcianek,
do­wie­dzieli­byśmy się jak bar­dzo szczęścia nam sprzy­ja w bo­gac­twie codzienności. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 10 czerwca 2010, 23:35

Cza­sem pre­zent naj­bar­dziej cie­szy za­nim zos­ta­nie rozpakowany... 

myśl
zebrała 59 fiszek • 3 czerwca 2010, 22:11

Poświece­nie po­lega też na tym, żeby o nim nie mówić. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 27 maja 2010, 22:51

Niep­rze­myśla­na de­cyz­ja też może być tą najlepszą. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 21 maja 2010, 22:53

Włączam tryb og­ra­nicza­nia w so­bie ne­gatyw­nych emoc­ji, czy­li od te­raz mam cię w d... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 16 maja 2010, 17:29
redundant

Próbująca odnaleźć w słowach sens życia, którego przecież nie da się w nich zamieścić... Zbyt często poważna, zbyt często lekkomyślna. 'Now when I caught myself, I had to stop myself. I'm saying something that I should have never thought.'

Zeszyty
  • iksdee – "No mat­ter how ma­ny dea­ths that I die I will ne­ver for­get No mat­ter how ma­ny lies that I li­ve I will ne­ver reg­ret The­re is a fi­re in­si­de of this heart in a riot about to ex­plo­de in­to fla­mes"

  • mądrze – skłania do ref­lek­sji

  • miło. – spra­wiają, że się uśmie­cham.

  • wiersze – bo słowa lu­bią ska­kać po wer­sach

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność